SỨ MỆNH MYU – LÀ CẦU NỐI CỐ VẤN CHỌN NGÀNH

Là cầu nối với vai trò Cố Vấn chọn ngành, chọn trường giúp người học có kiến thức chọn ngành nghề đào tạo, thế mạnh đào tạo của các trường, từ đó ra quyết định đúng.
Loading...